Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Cananefaten in het Romeinse leger

Cananefaten in het Romeinse leger

15 november 2021

Er zijn twee eenheden bekend met Cananefaatse auxiliari, oftewel niet-Romeinse hulptroepen. Dit zijn Ala Canninefas ook wel genoemd Ala I Canninefatium én Cohors I Canninefatium. Daarnaast dienen ook individuele Cananefaten in het Romeinse leger. 

Ala Canninefas

Ala Canninefas is een eenheid cavalerie met eigen paarden. De ala wordt in het jaar 28 genoemd als Romeinse eenheid die naar de Rijndelta komt als de opstand van de Frisii moet worden neergeslagen. Het is de enige vroege vermelding. Pas na de Bataafse Opstand (69-70) wordt de ruitereenheid opnieuw genoemd. Hetzij omdat deze is ontbonden en opnieuw gevormd, hetzij omdat deze in de tussenliggende tijd elders in het Romeinse Rijk dient.

Net als de Bataafse eenheden dient ook de Ala Canninefas overal in het Romeinse Rijk. Vanaf 74 in Germania Superior. Vanaf 101 in de Dacische oorlog en daarna in Pannonia Superior waar de grens onder druk blijft staan. In de tweede eeuw dienen de ruiters in Noord-Afrika. In de vroege derde eeuw is een inscriptie uit Noord-Italië bekend, waaruit blijkt dat de Ala Canninefas dan nog als eenheid bestaat.

Cohors I Canninefatium

Over het Cohors I Canninefatium is erg weinig met zekerheid bekend. Vermoedelijk gaat het om een cohort infanterie dat is samengesteld uit Cananefaten en Bataven of om een van de acht Bataafse cohorten die door de Bataven in plaats van belasting aan het Romeinse leger worden geleverd. Het cohort duikt, net als de ruitereenheid, op in vermeldingen uit de Dacische oorlogen van 101 tot 106.

Individuele Cananefaten

Individuele Cananefaten komen in verschillende inscripties voor en blijken dan in een Germaans cohort te dienen. Dit zijn cohorten die zijn samengesteld uit Germanen uit verschillende stammen.

Als een cohort manschappen verliest, door ziekte of oorlogshandelingen, worden deze aangevuld vanuit de streek waar het betreffende cohort op dat moment dient. Daardoor raakt een eenheid auxiliari in de loop van de tijd soms haar identiteit kwijt. Een eenheid is dan samengesteld uit soldaten van verschillende stammen en etnische groepen.