Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Rangen in een cohort auxiliari

Rangen in een cohort auxiliari

28 november 2023

De Romeinen hebben het beroepsleger zo ongeveer uitgevonden en daarmee ook de rangen binnen zo’n leger. Dit geldt zowel voor de Romeinse legioenen als voor de cohorten auxiliari langs de Limes. Er zijn officieren die worden geassisteerd door onderofficieren die de dagelijkse leiding hebben over de soldaten.

In de Alphense castella Albaniana en Nigrum Pullum zijn cohorten auxiliari gelegerd. De structuur van zo’n cohort hulptroepen lijkt op dat van een cohort in een legioen. Ook lijkt het uniform van de auxiliari op dat van de legionairs.

Een cohort auxiliari is echter niet hetzelfde als een cohort met legionairs die Romeins staatsburger zijn en onderdeel zijn van het grotere legioen. Een cohort auxiliari is een groep rekruten van een etnische groep met hun eigen aristocratische leiding. Een cohort auxiliari is geheel zelfstandig, maar ziet er Romeins uit en functioneert volgens het Romeinse systeem met een prefect cohortus aan de top en gewone soldaten aan de basis.

Prefect cohortus

De leiding van een cohort auxiliari ligt bij de prefect cohortus. Dit is de kampcommandant. De prefect is eindverantwoordelijk voor het complete cohort en voor het castellum, bovendien is hij de legeraanvoerder van zijn cohort.

De prefect cohortus kan een adellijke Romein zijn, een equites, aan het begin van zijn loopbaan. Het gaat vaker om een niet-Romeinse aristocraat, uit een van de overwonnen of bevriende etnische groepen, die zijn eigen mannen aanvoert.

Centurio

Een centurio heeft als officier de leiding over een eenheid van in principe tachtig man. De belangrijkste verantwoordelijkheden van de centurio zijn het trainen van zijn manschappen, de dagelijkse gang van zaken en het handhaven van de discipline. Bij deze taken wordt de centurio geassisteerd door lagere officieren en onderofficieren.

Van een centurio wordt verwacht dat hij kan lezen, schrijven en rekenen en dus een goede opleiding heeft genoten. In een cohort auxiliari dienen zes centurions.

Signifer

De signifer is verantwoordelijk voor de financiën van een centurie, zoals het bijhouden van verschuldigde soldij en het afrekenen van persoonlijke militaire aankopen door soldaten. Hij legt hierover verantwoording af aan zijn centurio. Ook is de signifer de standaarddrager. Hij draagt een speer met veldtekens, de medaillons.

Optio

De optio is de rechterhand van een centurio en daarmee plaatsvervanger van de centurio. Hij heeft de uitvoerende dagelijkse leiding over de manschappen in zijn centurie. De optio zorgt dat de orders worden opgevolgd, dat de administratie in orde is en dat de discipline wordt gehandhaafd.

Tesserarius

De tesserarius is in principe de commandant van de wacht en verricht vooral administratieve taken. Ook is hij de plaatsvervanger van de optio.

Immunes

De immunes in het Romeinse leger hebben speciale taken. Het zijn specialisten op hun eigen terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om kwartiermeesters, ingenieurs, ambachtslieden, medici en muzikanten.